Zapisnik sa zajedničke sjednice Upravnih odbora Sportsko ribolovnih saveza

111Zajednička sjednica Upravnih odbora SRS BiH, SRS FBiH, SRS RS i SRS BD održana je  na osnovu inicijative Skupštine SRS BiH održane u Jajcu 18.04.2015. godine.

Sjednica je održana dana 12.09.2015. godine u hotelu“Ada” u Blagaju/Mostar sa početkom u 18,00 časova.

Sjednici su prisustvovali iz:

 • UO SRS BiH : Melić Indir, Klepić Đorđe, Popović Tihomir, Ostojić Zdravko, Živković Milovan, Nikola Puce i Mirsad Avdić.
 • UO SRS FBiH : Osman Hodžić, Zijad Sinanović, Senad Kapo, Samir Čajić i sekretar saveza Lidija Bogić
 • UO SRS RS : Miodrag Đukić, Veljko Đukanović, Velibor Mitrović, Aleksandar Kojić, Gordan Mišeljić, Darko Mitrović i sekretar saveza Biljana Petrović.

Zapisničar je bila Tuševljak Biljana sekretar SRS BiH.

Sjednicom je predsjedavao Indir Melić, predsjednik SRS BiH na čiji prijedlog je jednoglasno prihvaćen sledeći:

D N E V N I   R E D :

 1. Saradnja krovnog saveza sa entitetskim savezima;
  Izvjestioci: Indir Melić i Đorđe Klepić.
 1. Strategija razvoja ribolovnog sporta u BiH i zaštita ribljeg fonda;
  Izvjestioc: Tihomir Popović.
 1. Nastup reprezentativnih selekcija BiH na međunarodnim takmičenjima;
  Izvjestioc: Milovan Živković.
 1. Problem smanjivanja broja članova u Savezima:
  Izvjestioc: Nikola Puce.
 1. Ostala pitanja

Tačka 1

Predsjednik SRS BiH, gospodin Indir Melić i dopredsjednik SRS BiH, gospodin Đorđe Klepić su ukratko, izvjestili članove Upravnih odbora o radu krovnog Saveza, organizovanju takmičenja kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni, te o saradnji krovnog Saveza sa entitetskim savezima i sve češće pojave stvaranja nepovjerenja između krovnog Saveza i entitetskih Saveza za čime nema razloga i argumenata.U svom izlaganju su informisali prisutne o finansijskim i drugim poteškoćama u funkcionisanju saveza i trenutnim dugovanjima entitetskih saveza, a naročito o već duže vremena neizmirenju svojih obaveza od strane saveza D Brčko.

U raspravi po ovoj tački učestvovali su, član UO SRS BiH i predsjednik SRS RS, gospodin, Zdravko Ostojić, dopredsjednik SRS BiH, gospodin Tihomir Popović, član UO SRS FBiH, gospodin Senad Kapo, koji su dali nekoliko prijedloga a to su:

 • Prijedlog da se pristupi izmjeni i dopuni Statuta SRS BiH,zašto je inicijativa potekla od strane delegata SRS RS na godišnjoj Skupštini saveza u Banja Luci.
 • Da se zajedno sa izmjenom Statuta krovnog saveza izvrše i izmjene Statuta članica
 • Da se razmotri mogućnost uvođenja načina finasiranja SRS BiH po članu jer je sadašnji način prevaziđen sobzirom da se kod članica smanjuje članstvo a izdvajanja za savez ostaju ista.
 • Da članice saveza iznađu načine za izmirenje svojih obaveza ( dugovanja ) krovnom savezu kako nebi došlo do zastoja u njegovom radu.
 • I da se razmotri mogućnost uvođenja zajedničke dozvole, koja bi važila u svim entitetskim Savezima ili bar određeni broj ovakvih dozvola u jednoj kalendarskoj godini.

Na osnovu ovih prijedloga doneseni su sledeći je

Z A K LJ U Č C I:

 1. Obavezuje se UO SRS BiH da formira komisiju za izmjene i dopune Statuta SRS BiH, koja će svoj rad koordinirati sa komisijama koje to rade u entitetskim savezima.
 2. U novom Satatutu postaviti i daljnji način finasiranja krovnog saveza.
 3. Obavezuju se sve članice saveza BiH na izmirenje svojih dugovanja do kraja kalendarske godine.
 4. Preko UO članica saveza inicirati izmjene Zakonskih odredbi o načinu izdavanja i korištenja ribolovnih dozvola tako da bi se moglo postići veće jedinstvo članstva i povećao interes za učlanjenje novih članova.

Tačka 2

Uvodničar po ovoj tački dnevnog reda je bio Tihomir Popović, a u raspravi koja je usledila učešće su uzeli: Milovan Živković, Osman Hodžić, Gordan Mišeljić, Senad Kapo i Zijad Sinanović.

Svi oni su istakli da je donošenje Strategija razvoja ribolovnog sporta veoma veliki i kompleksan posao kojem se u narednom periodu treba posvetiti posebna pažnja kako bi se: realno odredili i procijenili, odnosno dali odgovore: hoćemo li moći finansijski i materijalno da organizujemo sva takmičenja po sadašnjem sistemu, da konkurišemo za međunarodna takmičenja, uspješno organizujemo rad takmičarske, sudijske i drugih komisija, možemo li nastaviti dosljednu primjenu svih usvojenih takmičarskih normativna, možemo li zadržati praksu slanja na međunarodna takmičenja ovoliki broj ekipa i pojedinaca kao što smo do sada radili, možemo li odlaziti na međunarodne skupove i uspješno poribljavati i čuvati riblji fond na našim vodama i dosta drugoga što smo radili i radimo u sadašnjoj praksi a i sami vidimo da za to imamo sve manje mogućnosti.

Na osnovu gore navedenog prisutni članovi UO SRS BiH, SRS RS, SRS FBiH i SRS BD su donijeli sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Da se od strane Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine utvrdi projektni zadatak za izradu Strategija razvoja ribolovnog sporta i zaštite ribljeg fonda, te da se oformi komisija ili radna grupa, za izradu pomenute Strategije.

O starne prisutnih članova TK SRS BiH Zijada Sinanovića i Milovana Živkovića skup je upoznat sa poteškoćama koje ima ova komisja kad su u pitanju utvrđivanja mjesta takmičenja (takmičarske staze ) po pojedinim vrstama takmičenja i takmičarskim kategorijama. Opšta je ocjena da veliki broj staza ne zadovoljava kriterije i uslove što je u protekloj takmičarskoj godini izazivalo značajne poteškoće pa i određene nesporazume kako kod takmičara tako i kod organa i lica zaduženih za provođenje takmičenja. Bilo je i izmjena staza i utvrđivanja novih termina što se ubuduće ne bi smjelo događati. Ove konstatacije su prihvaćene i na predlog navedenih je donesen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Da se formira komisija ( ili zaduži TK ) koja bi zajedno sa Takmičarskim komisijama entiteta i D.Brčko uradila kategorizacija staza za sva ribolovna takmičenja.

Određuje se rok završetka kategorizacije do usvajanja Kalendara takmičenja u 2016. godini.

Tačka 3

Uvodno zlaganje po ovoj tački imao je član UO SRS BiH i član TK SRS BiH, gospodin Milovan Živković.On je istakao, da iako ribolovni sport nije olimpijski sport ipak smo mi u BiH ušli u Olimpijski komitet što je veoma dobro za sve nas. Od takmičarskih rezultata istakao je da SRS BiH iza sebe ima uspješno organizovanih osam međunarodnih takmičenja , osvojeno jedno Svjetsko i jedno evropsko zlato, dva svjetska srebra, jednu svjetsku bronzu, što je za oavako mali broj članova i vremenski period od svega 10 godina postojanja i rada , za svaku pohvalu. Konstatovao je da ono što nije za pohvaliti jeste to što se ne posvećuje dovoljna pažnja takmičarkama ( seniorkama ) i mlađim kategorijama takmičara.Kad je u pitanju rad Takmičarske komisije smatra da to treba još značajnije normativno osnažniti da efikasnije obavlja svoje poslove i obavezati je da u, zajedničkom ineteresu, još više sarađuje sa TK entitetskih Saveza i saveza D. Brčko, te da se u što kraćem roku izmjene i dopuna većina normativnih akata i utvrde dodatnih kriterija za odlazak na svjetska takmičenja.

Istakao je još da je šteta što još ne počinjemo sa takmičenjima u bacačkim disciplinama i što takva takmičenja ne organizujemo na nivou Saveza i ne učestvujemo na takmičenjima u svijetu. Smatra da za to imamo kadrovskih potencijala i šansi za dobre rezultate.

Svi člannovi Upravnih odbora su se složili sa konstatacijama i prijedlozima gosp. Živkovića i na taj način još jednom istakli i pohvalili sve ono što smo uspješno uradili od osnivanja saveza do danas i podržali iznesene prijedloge i ocijenili da neki od njih trebaju naći svoje mjesto i u Priojektnom zadatku za buduću Strategiju

Tačka 4

Izvjestilac po ovoj tački je bio Nikola Puce,član UO SRS BiH a u raspravi su uzeli učešće: Zijad Sinanović, Mirsad Avdić, Zdravko Ostojić i Miodrag Đukić.

Ono što je zajednički konstatovano jeste da se konstantno smanjuje broj članova u skoro svim društvima – udruženjima u BiH. Jedan od razloga, po mišljenju uvodničara, je što populacija stari i nema mladih. On smatra da je ključ rješenja u društvima/udruženjima jer bi trebali na sve načine privlačiti mlađu populaciju i vršiti njihovu edukaciju.

Posebno je istaknuto da je jeda od razloga  smanjenje broja članova u društvina/udruženjima i neadekvatan / slab rad ribočuvarskih službi. Tamo gdje je rad ovih službi i pojedinaca – ribočuvara zapažen, odnosno dobar nema ili je mali pad broja članova.Obratan je slučaj u svim društvima gdje nema ili je slabo organizovano čuvanje ribljeg fonda. U takvim društvima ima pojava štampanja i izdavanja a samim tim i prikazivanja manjeg broja članstva kako bi se izbjeglo plaćanje savezima.

Na osnovu gore navedenog članovi Upravnih odbora su donijeli sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Da savezi trebaju organizovati sastanak sa: Ministarstvom unutrašnjih poslova, Tužilaštvima, Državnom graničnom službom i drugim nadležnim organima u Entitetima i na nivou Države kako bi se ukazalo na problem krivolova na vodama i zatraži nihova efikasnija i blagovremenija pomoć u sprečavanju nezakonitog izlova ribe na našim vodama.

Posebna pažnja se treba posvetiti boljem i efikasnijem radu čuvarskih službi u skoro svim sportsko ribolovnim društvima.

Za sprovođenje ovih zaključaka traži se značajnije uključenje organa i pojedinaca iz zajedničkog saveza.

Tačka 5

Član Upravnog odbora SRS RS – a, gospodin Darko Mitrović je istakao dva problema koji se dešavaju u Doboju. Jedan je ribolov iz čamaca od strane ribolovaca iz F BiH na rijekama kojim gazduje ovo društvo kao i na vodama koje su u sastavu SRS F BiH , što smatra da je zabranjeno u Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, a drugi je samoinicijativno pomijeranje granice na rijeci Usori od strane udruženja iz SRS FBiH, i sve prisutnija pojava nezakonitog ponašanja ribara iz Federacije BiH na vodama koje pripadaju SRS RS.

U vezi sa ovim pojavama zaključeno je da se preduzmu sve zakonske radnje od strane ribočuvarske službe društva iz Doboja a po potrebi zatraži i intervencija policije. Od društava iz Federacije se traži da spriječe nedozvoljeni ribolov iz čamaca.

Prihvaćen je i potpisan je sporazum o raspodjeli čamaca između SRS BiH, SRS RS, SRS FBiH i SRS BD prema odluci UO SRS BiH broj : 188-01 / 15. od 06.07.2015-godine.

PREDSJEDNIK SAVEZA
Indir Melić

Filed in: Obavještenja Tags: 

You might like:

Čestit Božić! Čestit Božić!
Bilten 20. CORTLAND Svjetskog omladinskog prvenstva u mušičarenju Bilten 20. CORTLAND Svjetskog omladinskog prvenstva u mušičarenju
Poziv na KUP takmičenje BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom – ‘Feeder’ Poziv na KUP takmičenje BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom – ‘Feeder’
Poziv za učešće u SPIN Premijer ligi BiH Poziv za učešće u SPIN Premijer ligi BiH
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.