Zapisnik sa 21. Sjednice Upravnog odbora

Z A P I S N I K

 

 Sa 21. sjednice Upravnog odbora SRS BiH održane dana 04.03.2017. godine u Istočnom Sarajevu,  sa početkom u 11,00 časova.

Sjednica je organizovana nakon održane Vanredne Skupštine sa zaključkom da Radno tijelo u sastavu: predsjednik Skupštine, predsjednici Entitetskih saveza skupa sa članovima Upravnog odbora SRS BiH pripreme sve potrebne materijale za Izbornu Skupštinu.

Sjednici  su prisustvovali: Tihomir Popović,  Indir Melić, Đorđe Klepić, Zdravko Ostojić, Vahid Lelić, Kristijan Oršolić, predsjednik Skupštine Darko Ružić, predsjednik Federalnog saveza Zijad Sinanović, predsjednik Nadzornog odbora Dragoljub Kovinčić, i predsjednik Takmičarske komisije Ivica Tomičić.

Sastanku opravdano nije prisustvovao: Milovan Živković koji je poslao dopis u kome navodi da je u nemogućnosti dolaska na Sjednicu Upravnog odbora.

Telefonsko odobrenje Brčko Distrikta, člana Upravnog odbora i delegata Skupštine Mirsada Avdića, kao i delegata Skupštine Denisa Burkanovića da mogu računati na njihovu  saglasnost za donesene odluke sa Vanredne Skupštine SRS BiH i za donošenje odluka na današnjoj Sjednici Upravnog odbora SRS BiH.

Sjednica Upravnog odbora je nakon saglasnosti Brčko Distrikta nastavila sa radom.

Zapisnik je vodila Vanja Pandurević sekretar SRS BiH.

Sjednicom je predsjedavao Darko Ružić, predsjednik Skupštine SRS BiH .

Jednoglasno je prihvaćen dnevni red uz prijedlog dopredsjednika Saveza Indira Melića da tačka 10. „Izvještaj o radu Upravnog odbora SRS BiH 01.01- 31.12.2016. godine“, bude na Dnevnom redu kao tačka 3.

 

D N E V N I    R E D :

 1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Upravnog odbora.
 2. Zauzimanje stavova po zaključcima sa Vanredne Skupštine SRS BiH.
 3. Izvještaj o radu UO SRS BiH 01.01- 31.12.2016. godine
 4. Analiziranje izvještaja Nadzornog odbora BiH, zauzimanje stavova na osnovu njihovog izvještaja i njihove preporuke.
 5. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2016. godinu
 6. Finansiranje SRS BiH sa pregledom dugovanja članica sa 31.12.2016. godine.
 7. Izvještaj SRS BiH sa održanog kupa Jadransko- podunavskih zemalja u Rami
 8. Izvještaj predsjednika Takmičarske komisije.
 9. Izvještaj sa sastanka RAJP- a u Crnoj Gori.
 10. Donošenje odluke o:
 11. Kalendaru takmičenja u 2017. Godini
 12. Konkursa za izbor selektora.
 13. Izvještaj komisije o popisu imovine za 2016. godinu.
 14. Program rada Saveza za 2017. godinu.
 15. Finansijski plan rada za 2017. godinu.
 16. Donošenje odluke o raspisivanju izbora za organe Saveza i to: delegata Skupštine, članova Upravnog odbora, člana Nadzornog odbora. Te određivanje termina izborne Skupštine.
 17. Zauzimanje stavova UO po dopisima:
 18. Upravnog odbora SRS RS.
 19. Dopisa Đorđa Klepića
 20. Ostala pitanja.

 

 

Tačka 1.

Zapisnik sa 20. Sjednice Upravnog odbora se jednoglasno usvaja.

 

Tačka 2.

Nakon telefonske konsultacije sa članom Upravnog odbora i delegatom Skupštine Brčko Distrikta Mirsadom Avdićem, kao i sa delegatom Skupštine Denisom Burkanovićem (Brčko Distrikt), Zapisnik sa Skupštine se smatra validnim, jer se ovi članovi u potpunosti slazu sa ostalim delegatima Skupštine. Uz primjedbe, sugostije, i prijedloge Zapisnik sa vanredne Skupštine SRS BiH se jednoglasno usvaja.

 

Tačka 3.

Predsjednik saveza Tihomir Popović napisao je i prezentovao Izvještaj o radu Upravnog odbora SRS BiH, na koji je predsjednik Nadzornog odbora Dragoljub Kovinčić imao primjedbu u djelu koji se odnosi na Izvještaj Nadzornog odbora te je insistirao da se Izvještaj o radu dopuni, dok se predsjednik Takmičarske komisije Ivica Tomičić ne slaže sa djelom gdje se donijela odluka da se finansijski pomogne Marcelu Kućinskom, jer već pomenuti ni na kakav način ne uzvraća zahvalnost, već baš suprotno preko Imail- a vrijeđa Upravni odbor saveza, kao i njegove članove ponaosob. O ovom problemu je već bila riječ i na Vanrednoj Skupštin SRS BiH.

Dopredsjednici SRS BiH Indir Melić i Đorđe Klepić su imali primjedbu na kašnjenje izvještaja, jer su ga članovi Upravnog odbora dobili na sam dan održavanja Sjednice. Takođe je Melić imao primjedbu na dopis koje je predsjednik Saveza poslao, u kome dijeli Savez na nacionalnoj osnovi, i gdje je optužio Bošnjake za opstrukciju nedostatka kvoruma, te insistirao na izvinjenju zbog toga i traži od Upravnog odbora da se ogradi od takvih predstavki.

Popović smatra da u Savezu svako sjedi ispred svog naroda i nije imao namjeru da ikog vrijeđa, i da ukoliko je nekoga nehotično uvrijedio spremam se i izviniti jer nije bio zlonamjeran.

Predsjednik Saveza Republike Srpske Zdravko Ostojić smatra da 90% ovakvog stanja u Savezu je prouzrokovano nesaradnjom predsjednika i dopredsjednika Saveza, na šta su se ostali članovi Upravnog odbora složili.

Nakon otvorene rasprave, dopredsjednik SRS BiH Indir Melić smatra da predsjednik Saveza nije dorastao funkciji koju obavlja, te u skladu sa Statutom na osnovu člana 31, stav 2 predlaže da se izvrši opozov predsjednika.

Đorđe Klepić je iznio niz argumenata u kome se osvrće na nerad i neznanje gospodina Popovića, te konstatovao da je on jedini krivac za ovakvo stanje u Savezu, te da je svojom isključivošću narušio i međuljudske odnose u Savezu. Predložio je uz dva člana UO Zdravka Ostojića i Milovana Živkovića sledeće zaključke:

 1. Zbog svega gore navedenog, izbjegavanje predsjednika sa bilo kakvom saradnjom sa više članova UO, nemogućnosti da za redom zakaže 6 sjednica UO, posebno nesaradnja sa dopredsjednicima, neiznošenje argumenata ovakvog stanja u svom izvještaju o radu UO za 2016. godinu, smatram da dosadašnji predsjednik, gospodin Tihomir Popović ne može dalje obavljati ovu funkciju, te predlažem da se pokrene pitanje opoziva istog.
 2. Zbog nepridržavanja Statuta predsjednika, posebno kada je riječ o bilo kakvoj saradnji sa dvojicom dopredsjednika, nisam spreman da snosim bilo kakvu odgovornost za nerad u Savezu.
 3. Niti hoćemo, niti možemo da utičemo na izbor članova UO iz Federacije, a ukoliko iz saveza Federacije nakon sveg ovoga dodje prijedlog za njegov ponovni izbor, budući članovi u UO iz SRS RS će se ograđivati od bilo kakve komunikacije sa Popovićem i neće imati našu podršku.

Kristijan Oršolić i Zijad Sinanović su dali predstavku da je Đorđe Klepić prije osam godina  mjenjao članove UO Federacije, i da to više neće dozvoliti.

Poslije duže rasprave donesena je sledeća

O D L U K A

 

U kojoj se na inicijativu dvojice dopredsjednika pristupa glasanje za opoziv dosadašnjeg predsjednika SRS BiH. Zadužuje se sekretar saveza Vanja Pandurević da telefonski obavjesti članove Upravnog odbora koji nisu prisustvovali Sjednici i da se tako provede glasanje.

Nakon sluzbenih poziva za opoziv predsjednika Popovića glasali su: Đorđe Klepić, Zdravko Ostojić i Milovan Živković iz saveza Republike Srpske, Indir Melić, Fikret Kurtović, Vahid Lelić iz saveza Federacije, i Mirsad Avdić iz Brčko Distrikta.

Protiv opoziva predsjednika Popovića glasali su: Tihomir Popović, Kristijan Oršolić i Nikola Puce iz Saveza Federacije.

Pošto iz Saveza Federacije nije bio dovoljan broj glasova za opoziv, Tihomir Popović je i dalje ostao na čelu Saveza BiH.

Izvještaj o radu Upravnog odbora 01.01- 31.12.2016. godine uz primjedbe i dopune sa ovim odlukama se jednoglasno usvaja.

 

Tačka 4.

Predsjednik Nadzornog odbora je prezentovao izvještaj koji se odnosi na novembar i decemba mjesec, i biće zvaničan nako što stigne završni godišnji račun, nakon što će se izvršiti zvanična kontrola.

Uz dopunu izvještaja, da u napomeni stoji zašto je došlo i do kakvih gubitaka, četvrta tačka dnevnog reda se jednoglasno usvaja.

 

Tačka 5. 

Izvještaj o finansijskom poslovanju, prezentovao je predsjednik Finansijske komisije Zdravko Ostojić, predlaže da stavka 1.5 na prihodnoj strani bude raščlanjena po Entitetskom savezima. Upravni odbor je pregledao sva prekoračenja, i uz jedan glas protiv Indira Melića finansijski izvještaj se usvaja.

 

Tačka 6. 

Dug članica po Savezima iznosi, Federacija 4.000,00 KM, Republika Srpska 3.375,00 KM, Brčko Distrikt 750,00 KM za 2016. godinu. Poslije upoznavanja oko dugovanja članica, donesena je odluka u kojoj se zadužuju Entitetski savezi da izmire svoje obaveze do 31.03.2017. godine, te da se i dalje vrši kvartalno plaćanje uz fakturisanje uplata. Šesta tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena.

 

Tačka 7.  

Izvještaj sa Kupa Jadransko- podunavskih zemalja održanom u Rami je predsjednik saveza Tihomir Popović prezentovao. Nakon čega se vodila rasprava oko pravdanja sredstava donacije Vijeću Ministara, jer je bilo manjih problema oko nekih stavki. Zadužuje se dopredsjednik saveza Đorđe Klepić da stupi u kontakt sa nadležnim u Vijeću Ministara sa dopisom izvinjenja zbog kasnjenja i grešaka koje su se desile u toku pravdanja pomenute donacije. Nakon čega se izvještaj jednoglasno usvaja.

 

Tačka 8.

Predsjednik Takmičarske komisije Ivica Tomičić je prezentovao stavove Takmičarske komisije, i rekao kako su se sva takmičenja provela u najboljem redu, bez ikakvih problema.

Na prijedlog Đorđa Klepića da se raspiše konkurs za selektore, Takmičarska komisija se obavezuje da raspise pomenuti konkurs.

Daje se ovlaštenje Takmičarskoj komisiji da se napravi izbor za komesara liga.

Nakon provjere Biltena 2. uz gore navedene prijedloge  i ova tačka se jednoglasno usvaja.

 

Tačka 9.  

Izvještaj sa sastanka RAJP- a koji se održavao u Crnoj Gori 21.10.2016. godine je iznio dopresjednik Saveza, i ponovno izabrani koordinator RAJP asocijacije Đorđe Klepić. Deveta tačka Dnevnog reda se jednoglasno usvaja.

 

Tačka 10.

Donešene su sledeće

 

O D L U K A

 • Kalendar takmičenja za 2017. godinu se usvaja uz dopunu takmičarskih staza, i biće objavljen na službenoj stranici SRS BiH.
 • Takmičarska komisija se zadužila da raspiše konkurs za izbor selektora za 2017. godinu.
 • Za popis imovine za 2016. godinu:
 1. Imenuje se komisija: Dane Ristić- RS, Ivica Tomičić i Zijad Sinanović F BiH.
 2. Ostatak čamaca (2) sa Svjetskog prvenstva u Jajcu dodjeljuje se: jedan Republici Srpskoj i jedan Federaciji BiH.

 

Tačka 11.

Programu rada za 2017. godinu se jednoglasno usvaja uz dopunu sledećim stavkama:

– Izmjene i dopune Statuta

– Organizacija Svjetskog prvenstva u disciplini „Lov predatora na varalicu- Spin“.

Zadužuje se sekretar Saveza da Program rada prebaci u odgovarajući obrazac.

 

Tačka 12.

Finansijski plan za 2017. godinu se nije usvojio, te se predlaže novi Finansijski plan za čiju izradu se zadužuju predsjednik Saveza Republike Srpske Zdravko Ostojić i predsjednik Saveza Federacije Zijad Sinanović. Takođe se zadužuju predsjednici da se dogovore oko načina finansiranja krovnog saveza kako bi se napisalo u Statutu i bilo spremno do Izborne Skupštine.

 

Tačka 13.

Izborna Skupština SRS BiH je zakazana za 08.04.2017. godine u Zenici, do kada bi Entitetski savezi trebali održati svoje  Skupštine na kojima bi utvrdili prijedloge lista svojih kandidata za: delegate Skupštine, člana NO i članove UO i predsjedništva, i dostavili u kancelariju krovnog Saveza do 28.03.2017. godine. Predsjednici Entitetskih saveza će predložiti Skupštini novi Finansijski plan.

 

Tačka 14.

Ova tačka je završena u sklopu izvještaja predsjednika o radu Upravnog odbora SRS BiH za 2016. godinu.

 

Sjednica Upravnog odbora SRS BiH završena  je u 16 i 40 časova nakon iscrpljenog  Dnevnog reda.

 

ZAPISNIČAR                                                                           PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

 

Vanja Pandurević                                                                                      Darko Ružić

Filed in: Obavještenja

You might like:

Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore
Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing
Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’ Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.